Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ odoslaním dopytu alebo kontaktného formuláru potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s dopytom, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 1. dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na zabezpečenie objednávky. Osobné údaje môžu byť poskytované tretím osobám pre zabezpečenie správneho vybavenia dopytu a fungovania webu

4. Poskytovateľ využíva na svojich stránkach nástroje Google Analytics

5. Ak niektoré údaje vyžaduje zhromažďovať iný zákon (napr. v prípade objednávky, fakturácie a pod.), nevyžaduje sa informácia či súhlas v rámci GDPR na ďalšie spracovanie.

6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa  pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

7. Poskytovateľ v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

  • 1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: MULLDEX s.r.o., Popradská 58/D, 040 11 Košice, IČO: 46 982 621
  • 2. Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
  • 3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;
  • 4. Užívateľ ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Poskytovateľa), ktorá získava osobné údaje
  • 5. Poučenie o dobrovoľnosti: Poskytovateľ týmto poskytuje Užívateľovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu Užívateľa ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.